Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК – ГЕОРГИЕВ КД стартира изпълнението на проект по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 16.09.2022г. ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК – ГЕОРГИЕВ КД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0319-C01 в размер на 98 325,00 лева с интензитет на помощта от 50%. Целта на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност в компанията. Проектът е със срок на изпълнение от 10 месеца и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по линия на REACT-EU чрез ОПИК 2014-2020.