Политика за поверителност и защита на личните данни

Актуализиран съгласно Регламент на ЕС (GDPR).

Поверителността на потребителите е важна за Elicom elctronic. Разработихме тази политика за поверителност, за да предоставим информация за това как обработваме личните данни, взаимодействието с нашите техници, работещи за обслужване на клиенти, за подаването на заявления за работа и за посещенията на уебсайта www.elicom-bg.com и на други уебсайтове на Еликом електроник – Георгиев КД.
„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация лице. Тази политика за поверителност е разделена на следните раздели:

• Категория обработени Лични данни
• Категории получатели на лични данни
• Бисквитки и подобни технологии
• Лична информация за деца
• Актуализации на Декларацията за поверителност
• Запазване на лични данни
• Администратор и обработващ лични данни
• Права на потребителя

Категория обработени лични данни
Лични данни, обработени по време на създаването на профил:
По време на създаването на профил, в сайта на Еликом електроник потребителят трябва да предостави своя имейл адрес, името на лицето за контакт и друга информация за връзка.
Цел и правни основания:
(a) Еликом електроник обработва имейл адреса и името на потребителя, така че потребителят да може да получи потребителско име и парола за достъп до неговата / нейната сметка. Правните основания за обработката на имейл адреса на потребителя за тази цел се основават на законния интерес на Еликом електроник да защити сигурността на профила на потребителя.

(б) Еликом електроник обработва и електронния адрес, за да изпрати важна информация за профила или продуктите, както и важна информация за сигурността или съществени изменения в тази политика за поверителност. Правните основания за обработката на имейл адреса и името на потребителя за тези цели са законният интерес на Elicom electronic да предоставя важна информация за сигурността или други видове информация, свързани с профила или продуктите, или за съществени изменения на тази политика за поверителност.

(в) Ако потребителят изрично се съгласи да получи маркетингова информация, Еликом електроник ще обработва имейл адреса на потребителя и да му изпрати маркетингова информация, свързана с продукти и услуги. Правното основание за обработката на имейл адреса на потребителя за тази цел е съгласието, предоставено от потребителя. Възможно е да се оттегли съгласието ви по всяко време чрез уведомяване на обслужване на клиенти или на имейл marketing@elicom-bg.com.

(г) Еликом електроник също така обработва имейл адреса и името на потребителя, за да ги асоциира със своя профил при контакт с нашите оператори на услуги за обслужване на клиенти. Правните основания за това обработване са законният ни интерес към предоставяне на качествени услуги на клиентите.

Лични данни, които се обработват, когато се свържете с Еликом електроник:
Когато клиентът се свърже с операторите на услуги за клиенти чрез електронна поща, по телефона, онлайн или лично, възможно е да съберем лични данни, като име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес за електронна поща и предпочитанията на клиента, както и информация за продуктите на Еликом, които клиентът е придобил, например съответните серийни номера и датите на покупката. Също така е възможно да създадем регистрационни файлове за събития, използвани за диагностициране на проблеми при представянето на продуктите, и да съберем информация, свързана с услугата, или проблем с услугата. За да подобри обслужването на клиентите и съгласно приложимото законодателство, Еликом електроник може да анализира и всякаква обратна връзка, която клиентът е предоставил доброволно, като отговори на проучвания. Със съгласието на потребителя нашите оператори на услуги за клиенти могат да имат достъп до профила ви, ако е необходимо, за да помогнат за разрешаването на отчетения проблем.

Цел и правни основания:

Еликом електроник ще използва тази информация, за да осигури обслужване на клиенти и продуктова поддръжка и да следи тяхното качество и тип. Правните основания за обработката на тази информация за тези цели са законният интерес на Еликом електроник в предоставянето на подкрепа за качествени продукти. Правните основания за достъп до електронната система на Еликом електроник, ако такъв достъп е необходим, за да се подпомогне решаването на проблемите, със съгласието, предоставено от потребителя, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Лични данни, които се обработват, когато заявките за работа се изпращат на Човешки ресурси:

Идентификационните и учебни лични данни, които също могат да бъдат чувствителни и да бъдат събрани на кандидата, се обработват и използват за проследяване на кандидатурата на кандидата; по-конкретно, да провери дали са изпълнени изискванията за набиране на персонал и / или за започване на сътрудничество. Ще бъдат събрани само общи данни. Кандидатът няма да бъде помолен да предоставя така наречените чувствителни данни или данни относно състоянието на неговото здраве.

Без да се засяга случаят, при който въпросните данни трябва да бъдат известни, за да се установи трудово правоотношение, особено по отношение на кандидата, който евентуално може да бъде член на защитени категории, и на всички медицински посещения преди наемане. Данните ще бъдат обработвани по електронен път и на хартия.

Естество на разпоредбата и съгласието: Предоставянето на данни е незадължително и произтича от желанието на кандидата да представи своята автобиография. Що се отнася до данните, които ще бъдат впоследствие и евентуално изискани от контролиращия орган, ако такива данни не са предоставени, няма да бъде възможно да се провери дали са изпълнени изискванията за набиране на персонал и / или да се започне сътрудничество и следователно да се установи връзка с контролиращият орган.
Съгласието не е необходимо за обработка, когато подобна обработка се отнася до данни, съдържащи се в автобиографиите, които Кандидатите изпращат спонтанно за евентуално установяване на взаимоотношение „работа / сътрудничество“. Същото важи и за всички поверителни данни, които са били изпратени.
Специално съгласие за обработката на данните ще бъде поискано по време на интервюто на поканения кандидат.

Комуникация и разпространение:
Събраните данни няма да бъдат разпространявани, с изключение на всички други компании от електронната система на Еликом електроник.
Време на съхранение:
Данните ще бъдат съхранявани от Еликом електроник до и не повече от пет години от събирането им, с изключение на евентуалното установяване на взаимоотношенията работа / сътрудничество.

Права на кандидата:
Кандидатът може по всяко време да упражни правата си спрямо администратора,
като се свърже с ръководителя на отдел „Човешки ресурси“, за да поиска (например) потвърждение за съществуването на данните, техния произход, цел, актуализация, заличаване или за да упражнят правото си на възражение.

Категории получатели на лични данни
Други доставчици на услуги:
Категории получатели на лични данни
Други доставчици на услуги:
Еликом електроник използва clould услуги от трети страни, като IContact, като помощ при изпращане на имейли. Такива услуги позволяват да се наблюдават дейности, свързани с електронната поща и че електронната поща е била отворена, когато потребителят е кликнал върху връзките, съдържащи се в нея, и е направена покупка след тези кликвания. Еликом електроник използва такива данни, за да анализира нивото на участие с електронните си писма.
Други оповестявания:
Еликом електроник може да разкрие личната информация на потребителя на трети страни: (а) ако потребителят се съгласи; б) във връзка с призовка, съдебно разпореждане, съдебно решение, съдебно производство или други правни задължения; в) за да се прилагат електронните условия, условия или критерии на Еликом електроник; или г) при необходимост, за да преследва наличните средства за защита или да защити своите законни права. Еликом електроник също може да прехвърля личните данни на потребителя на свързано дружество или на трета страна и в случай на реорганизация, сливане, продажба, съвместно предприятие, участие, прехвърляне или друго разпореждане, изцяло или частично, на търговската дейност на Еликом електроник включително неограничени процедури по несъстоятелност или подобни производства, при условие че лицето, на което се прехвърлят данните, няма да бъде оторизирано да обработва личните данни за цели, различни от описаните в настоящата Политика за защита на личните данни, без предварително уведомяване или , ако това е предвидено в приложимото законодателство, без да получи съгласието на потребителя.

Бисквитки и подобни технологии
„Бисквитките“ са малки текстови, които уебсайтовете, посетени от потребителя, изпращат до браузъра си (настолен, таблетен и мобилен). Информацията, съдържаща се в „бисквитките“, може да бъде от различни типове, да се използва за различни цели и да остава в компютъра на потребителя за различни периоди от време.

Технически „бисквитки“
Това са „бисквитки“, които се използват за правилната навигация и използване на уебсайта, напр. сесия или навигация.

„Бисквитки“ от трети страни
„Бисквитките“ на трети страни са „бисквитки“, поставени от друг уебсайт, различен от този, който в момента посещавате.

Бисквитки на потребителския профил
Това са „бисквитки“, използвани за създаване на профили, свързани с потребителя, с цел да им се осигури рекламно съдържание, съобразено с техните вкусове, и следователно да подобри ефективността на рекламната кампания. Еликом електроник използва изключително технически „бисквитки“ за правилното функциониране на уебсайта и използва „бисквитки“ на трети страни от Google Analytics. За тези „бисквитки“ Еликом електроник използва инструменти, които намаляват идентификационната мощ на „бисквитките“, а третата страна не препраща към събраната информация с друга информация, която вече държи. Не използваме инструменти за рекламиране, профилиране или социални приставки (Facebook, Twitter и др.). Възможно е да премахнете бисквитките или да ги блокирате, като следвате процедурата, въведена от разработчика на браузъра ви (Chrome, Firefox, Safari, Explorer, Opera и др.). Деактивирането на „бисквитките“ обаче може да попречи на правилното функциониране на уебсайта.

Лична информация за деца
Електронните уеб сайтове на Еликом електроник не са предназначени за деца под 16 години, които следователно няма да трябва да предоставят лични данни. Ако компанията установи, че е събрала лични данни на лица под 16 години, тя ще предприеме необходимите мерки незабавно да изтрие такава информация.

Актуализации на Декларацията за поверителност
Ние си запазваме правото да актуализираме понякога тази Политика за защита на личните данни с добавянето на нови продукти и приложения, във връзка с подобренията в нашите предложения и развитието на технологиите и закона. За да научите кога е актуализирана последно правилата за поверителност, проверете датата, посочена в „Последна актуализация“ в горната част на страницата. Всички изменения ще влязат в сила на датата на публикуване на последната версия на политиката за поверителност.
В случай на значителни изменения ние ще уведомим потребителите и, ако това е предвидено от закона, ние ще получим тяхното съгласие.

Запазване на лични данни
Ние ще запазим личните данни на потребителя за целия период от време, през който електронната сметка на Еликом електроник ще бъде активна, и за условията, предвидени в закона в случай на договорни задължения или ако това е предвидено от финансовото законодателство. Освен това ще бъде възможно да се види описание на правото на заличаване под „Права на потребителя“.

Администратор на лични данни
Вашите лични данни, се събират от Еликом електроник от Еликом електроник – Георгиев КД, пл.Съединение 5, Силистра 7500, България. Обработващият данните на Еликом електроник се намира на същия адрес.

Права на потребителя
Ако потребителят пребивава в Европейския съюз, съгласно Общия регламент за защита на данните, имат право да изисква от Еликом електроник електронен достъп до корекцията или заличаването на личните им данни, преносимостта на данните, ограничаването на обработката на лични данни, правото да се противопостави на обработката на личните им данни и правото да подадат жалба до надзорния орган. Ако потребителят пребивава извън Европейския съюз, той може да има аналогични права въз основа на местното законодателство.
Ако потребителят желае да упражни правото си на ограничение или възражение срещу обработката на данни, той трябва да се свърже с Еликом електроник по имейл на адрес marketing@elicom-bg.com или на адрес Еликом електроник – Георгиев КД, пл.Съединение 5, Силистра 7500, България

Използвайки този сайт, приемате тази Декларация за поверителност.